Mediacje online

mediacje-online

Mediacja co do zasady jest bezpośrednim spotkaniem stron sporu lub konfliktu i negocjowaniem przez nie porozumienia, w obecności mediatora, który ten proces wspomaga.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że bardzo trudno wypracować satysfakcjonujące porozumienie bez spotkania twarzą w twarz, zwłaszcza gdy trzeba przeprowadzić trudną rozmowę o istotnych kwestiach – im bliższy, bardziej osobisty konflikt stron, tym ważniejsza jest taka rozmowa.

Nie wszystkie jednak mediacje wymagają bezpośredniego, osobistego zaangażowania się stron sporu w proces wypracowywania porozumienia. Bywają sytuacje, gdzie bezpośrednie spotkanie stron jest trudne lub niemożliwe. Najczęściej ma to miejsce, gdy strony mieszkają lub mają siedziby w odległych od siebie miejscach, w tym za granicą, gdy trudno jest zorganizować spotkanie w jednym dogodnym dla stron terminie, gdy istnieją przeszkody w dotarciu na spotkanie, np. z uwagi na niepełnosprawność lub chorobę jednej ze stron, gdy stronom zależy na dokonaniu ustaleń w krótkim czasie, gdy koszty dojazdu na spotkanie są wyższe niż wartość przedmiotu sporu, wreszcie gdy strony są niechętne osobistym spotkaniom, obawiają się ich, chcą unikać kontaktu bezpośredniego.

Nie ma przeszkód by mediacja było częściowo prowadzona on-line – strony mogą zdalnie omówić wszelkie podstawowe kwestie i spotkać się dopiero przy okazji zawierania ugody mediacyjnej.

Mediację online dopuszczają przepisy (np. art. 18311 k.p.c. w sprawach cywilnych), choć nie precyzują, z jakich narzędzi może korzystać mediator i strony. Mediacja online jest także narzędziem wykorzystywanym w sporach pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami operującymi przez internet, zwłaszcza w obszarze handlu elektronicznego, zwłaszcza gdy spór ma charakter transgraniczny, z użyciem odpowiednich platform.

Zakładając, że mediacja ma być metodą odformalizowaną i przyjazną, uznać należy, że można zastosować każde narzędzie zaakceptowane przez strony, byle tylko zagwarantować stronom przestrzeganie zasad mediacji, w tym zasady dobrowolności oraz poufności. Mediacja online może być prowadzona w drodze telefonicznej, poczty e-mail, poprzez skype’a lub z użyciem wyspecjalizowanej platformy. Wielość narzędzi i elastyczność form zdalnej komunikacji pozwala wybrać stronom odpowiednie dla siebie narzędzie.

Stowarzyszenie Mediatorów Pactus w ramach projektu „Mediacja jako kompetencja obywatelska” uruchomiło platformę internetową do prowadzenia mediacji online.

Osoby zainteresowane taką formą mediacji zapraszamy do kontaktu.

Email: mediacje@pactus.pl
Telefon: 603 414 866