Bezpłatne mediacje

bezplatne-mediacje

Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie „Mediacja, jako kompetencja obywatelska”, w ramach którego prowadzimy BEZPŁATNE MEDIACJE na rzecz społeczności lokalnych.

Do końca 2018 roku doświadczeni mediatorzy, wspierani przez uczestników szkoleń z mediacji będą prowadzić bezpłatnie postępowania mediacyjne w sprawach dotyczących lokalnych społeczności.

Jeśli zatem macie Państwo w swojej działalności zawodowej czy społecznej, lub otoczeniu spór, konflikt, który chcielibyście rozwiązać, zaproście nas do siebie by sprawdzić, czy możliwe jest przeprowadzenie mediacji.

W ramach projektu „Mediacja jako kompetencja obywatelska” prowadzimy mediacje w sprawach:

 • społecznych (konflikty między mieszkańcami, mieszkańcami a urzędem, sąsiedzkie, między organizacjami i/lub instytucjami, inne dotyczące społeczności lokalnych),
 • pracowniczych,
 • gospodarczych,
 • wewnątrz instytucji, organizacji, przedsiębiorstwa,
 • rodzinnych.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: mediacje@pactus.pl lub telefonicznie: 603 414 866

Celem projektu „Mediacja, jako kompetencja obywatelska” jest promocja mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w środowiskach lokalnych, zwiększenie umiejętności prowadzenia dialogu przez urzędników i liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz zwiększenie kompetencji już działających mediatorów w celu zaangażowania ich w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Podmioty zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej muszą często zmagać się z przeciwstawnymi interesami wielu stron i radzić sobie z trudnymi, konfliktowymi sytuacjami. Aby nie eskalować konfliktu i doprowadzić do satysfakcjonujących rozwiązań warto skorzystać z mediacji.

Zadbanie przez bezstronnego mediatora o właściwy, konstruktywny przebieg rozmów, diagnoza konfliktu, określenie celów i przedmiotu sporu, planowanie etapów, usprawni proces dochodzenia do porozumienia.

Czym jest mediacja

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów z udziałem bezstronnej osoby trzeciej, w celu ułatwienia osiągnięcia dobrowolnej ugody pomiędzy stronami.

Mediacja jest dla wszystkich stron dobrowolna a mediator zachowuje poufność prowadzonych rozmów.

Bezstronny i neutralny mediator usprawnia proces komunikacji, dba o zachowanie właściwych procedur, wspiera proces wypracowywania porozumienia i zawarcia ostatecznej ugody.

Mediator pomaga stronom sporu:

 • w zdefiniowaniu obszaru sporu,
 • w określeniu interesów każdej ze stron,
 • w przełamaniu stereotypów i opozycyjnego nastawienie stron wobec siebie,
 • wyjść z impasu lub mu zapobiegać,
 • w znalezieniu przez strony satysfakcjonujących je rozwiązań,
 • w utrzymaniu dobrych relacji na przyszłość.

Korzyści z mediacji

 • Mediacja stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Mediacja to szansa na konstruktywny dialog, przynoszący wymierne korzyści i służący rozwojowi danej społeczności.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.